Percepció de l’alumnat de les classes d’educació física en relació amb altres assignatures

David Hortigüela-Alcalá

Ángel Pérez Pueyo

*Correspondència: David Hortigüela Alcalá dhortiguela@ubu.es

Idioma de l’original

Citació

Hortigüela Alcalá, D., & Pérez Pueyo, A. (2016). Perception of Students in Physical Education Classes in Connection with other Subjects. Apunts. Educación Física y Deportes, 123, 44-52. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/1).123.05

405Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi ha estat valorar la percepció de l’alumnat que ha participat en processos d’avaluació formativa en l’àmbit universitari, incidint en tres factors fonamentals: la càrrega de treball, l’aprenentatge final i la responsabilitat en el procés. La investigació s’ha dut a terme en el curs acadèmic 2013-2014 en 20 assignatures de 7 universitats espanyoles (1.220 alumnes). La totalitat d’assignatures s’ha dividit en 2 grups, un que engloba 10 assignatures vinculades amb l’ensenyament de l’educació física (EF) i l’esport (587 alumnes), i un altre compost per altres 10 assignatures de diferents camps i especialitats (633). En totes, s’hi ha aplicat un sistema d’avaluació formativa i compartida. Es realitza un pretest-postest. S’utilitza el qüestionari validat sobre metodologia i avaluació en formació inicial. S’empra una anàlisi quantitativa, tan descriptiva (mitjanes i desviacions típiques) com inferencial (correlacions de Pearson, i Anovas). Malgrat que en el pretest no es troben diferències significatives en cap dels grups en el posttest sí que se n’hi troben, i s’obtenen en el grup d’EF un major aprenentatge i responsabilitat en el procés. D’altra banda, i en relació amb la dificultat per superar l’assignatura, en el grup d’EF s’aconsegueixen diferències entre aquells alumnes que han participat més i menys vegades en l’avaluació formativa, mentre que en el grup d’altres disciplines, les diferències es troben en funció del curs. El nombre d’alumnes a la classe no influeix en aquest fet.

Paraules clau: aprenentatge, avaluació formativa, càrrega de treball, educació física, responsabilitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 de gener de 2015

Acceptat: 17 de juliol de 2015

Publicat: 1 de gener de 2016