Per a una crítica epistemològica de la praxeologia motriu

Raúl Sánchez García

*Correspondència: Raúl Sánchez García raul.sanchez@uem.es

Idioma de l’original

Citació

Sánchez García, R. (2011). Towards an Epistemological Critique of Motor Praxeology. Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 11-20.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.01

 

553Visites

Resum

Aquest article pretén establir una crítica epistemològica de la disciplina científica desenvolupada per Pierre Parlebas: la praxeologia motriu. Principalment, es dedica a assenyalar les limitacions que troba en la delimitació de l’objecte d’estudi (l’acció motriu), considerat fonamental en les activitats fisicoesportives. L’absència, en les seves anàlisis, d’una temporalitat pròpia dels cursos d’acció en les pràctiques serà el principal obstacle per a una caracterització adequada d’aquestes activitats. Aquesta circumstància revertirà, a més a més, en una concepció limitada de la capacitat d’agència dels participants i de la seva racionalitat pràctica. Tot això afectarà, a més a més, les seves possibles vies d’aplicació (per exemple, en el Disney pedagògic). Com a possible solució a aquestes deficiències es proposarà tornar a l’anàlisi dels cursos d’acció del joc tal com planteja l’etnometodologia.

Paraules clau: agencia, etnometodología, praxeologia, sentit de joc, temporalitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de maig de 2008

Acceptat: 28 de novembre de 2008

Publicat: 1 d'abril de 2011