Orientacions cap a l’esportivitat dels alumnes d’educació física

Melchor Gutiérrez Sanmartín

Cristina Pilsa Doménech

*Correspondència: Melchor Gutiérrez Sanmartín melchor.gutierrez@uv.es

Idioma de l’original

Citació

Gutiérrez Sanmartín, M., & Pilsa Doménech, C. (2006). Sportsmanship orientations of physical education students. Apunts. Educación Física y Deportes, 86, 86-92.

424Visites

Resum

El propòsit d’aquest treball ha estat analitzar les orientacions cap a l’esportivitat d’una mostra de 910 alumnes d’educació física, 422 barons i 488 dones, de 13 a 16 anys d’edat, matriculats de 1r a 4t curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) en centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana. Els participants van respondre una versió espanyola de la Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale (MSOS), de Vallerand i cols. (1997), composta per 5 dimensions: compromís personal amb la pràctica esportiva; convencions socials; respecte a les regles, jutges i àrbitres; respecte als oponents; i perspectiva negativa (falta d’esportivitat). Dels resultats es conclou que les dones presenten més orientació cap a l’esportivitat que no pas els barons, els alumnes més joves es troben més orientats vers l’esportivitat que els més grans, la competició esportiva comporta menys orientació cap a l’esportivitat; i les experiències positives en educació física afavoreixen l’orientació dels alumnes cap a l’esportivitat.

Paraules clau: actituds, adolescents, educació secundària obligatòria, pràctica esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2006