Monogràfics

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (2003). Monographs. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 3-4.

385Visites

Resum

La revista Apunts. Educació física i Esports ha estat publicant monogràfics al llarg dels anys de la seva existència. Comptant des de l’any 1985 fins a l’any 2002 se n’han fet trenta-cinc (adjuntem, com a annex, una relació dels dossiers apareguts).
Cal destacar, a nivell de contingut, que han sigut monogràfics temàtics en la seva majoria; és a dir, una agrupació d’articles per tractar d’un tema considerat d’interès. Aquest tema, d’altra banda, ha estat també majoritàriament de caire aplicat i per servir de reflexió i guia als professionals d’un àmbit concret.
A nivell formal, cal destacar el fet que els primers números de la revista apunts en l’actual època –de l’any 1985 al 1989– tenien tots ells un caràcter monogràfic. En canvi, a partir del número 19 –primer número de l’any 1990– es va iniciar l’esquema de publicació d’articles per apartats i eventualment es publicava un monogràfic. Tal com es pot veure en l’annex, se n’han publicat un o dos per any.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003