Mitjans de recuperació utilitzats per entrenadors en els IV Jocs Intercol·legiats d’Amèrica Central i del Carib

Hilario Moreno Bolívar

Carlos Federico Ayala Zuluaga

Luis Gerardo Melo Betancourth

*Correspondència: Hilario Moreno Bolívar hmoreno@uniquindio.edu.com

Idioma de l’original

Citació

Moreno Bolívar, H., Ayala Zuluaga, C. F., & Melo Betancourth, L. G. (2016). Recovery Media Used by Coaches in the 4th Intercollegiate Central American and Caribbean Games. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 71-78. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/3).125.06

483Visites

Resum

Els objectius d’aquest estudi van ser la identificació dels mitjans de recuperació i d’ajuts ergonutricionals empleats per part dels entrenadors participants en els IV Jocs Intercol·legiats d’Amèrica Central i del Carib, així com la causa o raó per la qual s’empren. Mètodes. A través d’una enquesta validada, es va desenvolupar un estudi descriptiu i tall transversal on van ser enquestats 41 entrenadors (36 de sexe masculí i 6 de femení) de 13 modalitats esportives i de 8 països entre els dies 10 i 15 de novembre de 2013, a la ciutat d’Armènia, Colòmbia. Resultats. El 87 % del personal entrenador enquestat utilitza algun mitjà de recuperació amb els seus esportistes posteriorment a un entrenament o competició esportiva, sent l’estirament (91 %) i el massatge (66,6 %) els més utilitzats; establint que el principal motiu d’ús d’aquests recursos és la facilitat d’aplicació d’aquestes tècniques. Respecte als ajuts ergonutricio­nals, el 68 % dels entrenadors en fa ús habitual, subministrant les vitamines (46,4 %) i les begudes hidratants (32,1 %) en primera i segona instància; per la seva banda es va determinar que la principal causa d’utilització d’aquests suplements alimentaris és el criteri personal de l’entrenador/a. Conclusions. La majoria d’entrenadors utilitzen els mitjans de recuperació per facilitar la recuperació física dels seus esportistes, però els seus dos recursos més utilitzats compten amb poc suport científic. Malgrat que un major percentatge d’entrenadors utilitza ajuts ergonutricionals amb els esportistes per restablir les seves fonts energètiques i restauració de teixits, aquests requereixen de més acompanyament i assessoria per part de professionals experts en nutrició.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 24 d'abril de 2015

Acceptat: 28 d'octubre de 2015

Publicat: 1 de juliol de 2016