Millora de la coordinació en nens mitjançant l’entrenament propioceptiu

Miguel Adriano Sánchez-Lastra

Silvia Varela

José María Cancela

Carlos Ayán

*Correspondència: Miguel Adriano Sánchez-Lastra misanchez@uvigo.es

Idioma de l’original

Citació

Sánchez-Lastra, M. A., Varela, S., Cancela, J. M., & Ayán, C. (2019). Improving Children’s Coordination with Proprioceptive Training. Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 22-35.

http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.02

605Visites

Resum

Nombrosos autors han destacat la importància del treball de coor­dinació en edats primerenques de cara a potenciar el seu ­desenvolupament i control motor, fonamental tant per a una vida saludable com per a assentar les bases coordinatives necessàries en el perfeccionament de la tècnica esportiva. A causa d’això, l’objectiu del present estudi va ser analitzar els efectes d’un programa d’entrenament propioceptiu de 10 setmanes de durada, amb i sense la utilització d’una pilota, sobre la millora de la coordinació en nens de 6 a 9 anys. Un total de 40 participants van ser dividits en dos grups. Tots dos van desenvolupar un programa d’entrenament propioceptiu, un emprant exercicis amb pilota i l’altre sense aquesta. Es va avaluar la coordinació abans i després del programa mitjançant el Test de coordinació corporal per a nens, denominat KTK. Van finalitzar el programa 38 nens. Els resultats van mostrar una tendència a la millora en tots dos grups, trobant-se efectes estadísticament significatius únicament en el grup que va entrenar la propiocepció sense pilota. Les dades obtingudes van situar la coordinació de la mostra per sobre d’altres poblacions espanyoles d’edats similars. En conclusió, l’entrenament propioceptiu es va mostrar efectiu a l’hora de millorar el seu nivell de coordinació. Els resultats obtinguts van indicar que, a l’hora de desenvolupar la coordinació per mitjà de l’entrenament propioceptiu, els exercicis sense la utilització de pilota són més efectius que els realitzats amb aquest instrument.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 9 d'agosto de 2017

Acceptat: 22 de juny de 2018

Publicat: 1 d'abril de 2019