Metodologia observacional: les faltes en futbol

Miguel Ángel Saavedra García

Juan Carlos Vázquez Lazo

María José Mosquera-González

Carlos María Agrasar Cruz

Manuel Avelino Giráldez García

Idioma de l’original

Citació

Saavedra García, M. A., Vázquez Lazo, J. C., Mosquera González, M. J., Agrasar Cruz, C. M., & Giráldez García, M. A. (1997). Observational methodology: faults in football. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 38-47.

410Visites

Resum

En revisar la bibliografia existent sobre les faltes en futbol, ens trobem amb el fet que la majoria dels estudis duts a terme presenten aspectes puntuals en relació amb aquests. Per tant, ens sembla lògic establir relacions múltiples entre l’acció i el resultat (influència doble: primer en el desenvolupament del joc i segon, en el comportament del públic). Amb aquest treball, pretenem presentar un instrument per portar a terme una observació globalitzada de les faltes comeses en acció de joc dins de l’activitat esportiva del futbol.

Paraules clau: estructura formal, estructura funcional, reglament, segments corporals, sociologia de l’esport.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997