Mesura del treball del waterpolista durant la competició.

Xavier Aguado

Joan Riera

Idioma de l’original

Citació

Aguado, X., & Riera, J. (1989). Medición del trabajo del waterpolista durante la competición. Apunts. Educación Física y Deportes, 15, 4-9.

246Visites

Resum

Dins eI treball que realitza el jugador de waterpolo s’hauria de contabilitzar, per una banda, el número d’accions tècniques (xuts, passes, avançaments amb pilota, defenses de xut, fintes…) mitjançant la utilització de plantilles o fitxes d’observació que permetin extreure posteriorment resultats estadístics. D’altra banda s’haurien de contabilitzar els desplaçaments dels jugadors per la piscina, motiu d’aquest treball. Si volem entrenar adequadament el jugador de waterpolo haurem de conèixer quants metres realitza al Ilarg del partit, a quines velocitats, com alterna les diferents velocitats emprades, quantes vegades es desplaça i quantes es para (no desplaçament), quina és la durada mitjana dels desplaçaments i dels no desplaçaments. Actualment es desconeixen de forma fiable aquests tipus de dades per manca de treballs al respecte. El motiu d’aquest treball és l’aplicació i adaptació al waterpolo d’una metodologia ja existent (veure “Sistema informàtic per a mesurar els desplaçaments en competició” en aquest mateix número) que ens permet quantificar les variables de desplaçaments ja comentades.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 1989