Maurice Pieron, Jacques Florence. Observar l’ensenyament, comprendre’n l’acció

Mila García

Idioma de l’original

Citació

García Bonafé, M. (1987). Maurice Pieron, Jacques Florance. Observar la enseñanza, comprender su acción. Apunts. Educación Física y Deportes, 10, 2-5.

392Visites

Resum

Des del moment que s’ha desenvolupat un enfocament més rigorós de l’acte educatiu amb l’ajuda de les ciències de l’educació, ens trobem que l’observació objectiva de les sessions d’educació física poden ajudar a descriure, amb molta precisió, el que succeeix durant una sessió, és a dir, conèixer Penseny ament tal com es dóna. Aquesta etapa descriptiva és necessària per a arribar a comprendre el fenomen educatiu i en consequència permetre un control millor de les variables que el constitueixen. La metodologia basada en l’observació i l’anàlisi de l’ensenyament és un mitjà pri%ilegiat en la formació del professor. Les aportacions del professor M. Pieron, iniciador en el nostre àmbit d’aquest mètode d’anàlisi, han estat definitives, a partir de la publicació, el 1976, del seu Ilibre Didtíctica y metodología de las actividades físicas. L’obsenació i l’anàlisi de l’enseny ament se’ns presenten com una preciosa ajuda per a millorar i enriquir l’acte educatiu. A través dels conductes establerts amb els seminaris realitzats per M. Pieron a l’INEF de Barcelona des de 1985, i els establerts amb el professor J. Florence a través de la seva col•aboració com a ponent del congrés «L’educació física avui» (celebrat en el marc del X aniversari de l’INEF), vàrem mantenir uns petits canvis d’impressions sobre la situació de la didàctica en l’educació física en l’actualitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1987