Màrketing de les instal·lacions esportives

Andreu Camps Povill

Idioma de l’original

Citació

Camps Povill, A. (1988). Márketing de las instalaciones deportivas. Apunts. Educación Física y Deportes, 13, 39-47.

381Visites

Resum

Dins d’una configuració social com la que vivim, el tema esportiu adquireix una rellevància peculiar, ja que ha arribat a convertir-se en una necessitat per un nucli important de la població. Sense entrar en la discussió teòrica sobre la motivació de l’individu cap aquest tipus de pràctica, ja que depén molt del grau d’integració en el mode de vida de cadascú, per tant la podem considerar com a primària (biològica), secundària (social) o com a terciària (trascendent), del que no hi ha dubte és que en qualsevol sistema econòmic, tota necessitat pot cobrir-se per la corresponent oferta.
En les pràctiques o activitats físico-esportives, aquesta resposta, dins d’un sistema econòmic de mercat, pot sorgir de dues vies diferents, per una banda hi ha l’Estat o Administracions Públiques en general que responen a aquesta necessitat guiats per la teoria políticofilosòfica de l’Estat del Benestar, però d’altra banda, responen els particulars per què se n’adonen que si la gent té una necessitat determinada voldrà dir que estan disposats a pagar per ella i per tant veuen en aquest tipus d’activitat una possibilitat de lucre.
Dins del gran ventall de possibilitats que ofereixen les activitats físicoesportives, l’esport institucionalitzat adquireix una importància indiscutible sobre els altres, ja sigui per què respon a uns valors socials, o per què respon d’una manera més encertada als patrons motors que la població desitja reproduir, o bé per què es converteixi en un tipus de pràctica més adient per a respondre a les necessitats primà-ries de moviment i de relació social. Sigui pel motiu que sigui, l’esport és la pràctica fisica més escampada i de la que hi ha una demanda més gran, tant qualitativa com quantitativa.
No hi ha dubte que aquest tipus de pràctiques necessita unes instal.lacions que puguin respondre a aquestes exigències de moviment que planteja la població, tant a instal.lacions convencionals com en instal.lacions no convencionals per a les pràctiques físicoesportives, mal anomenades segons el meu parer, alternatives.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1988