Marc conceptual: les activitats esportivo-recreatives

Manuel Hernández Vázquez

Leonor Gallardo

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vázquez, M., & Gallardo Guerrero, L. (1994). Marco conceptual: las actividades deportivo-recreativas. Apunts. Educación Física y Deportes, 37, 58-67.

478Visites

Resum

En aquest article es fa una descripció molt general dels diferents aspectes que contribueixen a explicar les activitats esportivo-recreatives; l’evolució dels conceptes temps lliure, oci i recreació des dels orígens fins a l’actualitat; la relació i l’evolució del temps de treball i la seva relació amb el temps lliure, i les diferents perspectives de l’oci des del punt de vista de diversos autors. S’explica també el concepte actual de recreació com la necessitat de l’ésser humà de saber fer una activitat vital que constitueixi un complement de la seva formació. Així mateix s’exposen les diferències que hi ha entre les activitats recreatives: les activitats receptives i les executives; les seves característiques, la relació de l’esport amb l’oci, una classificació de l’esport i de l’esport oci. En definitiva, aquest article és més una exposició de matisacions aïllades en les quals s’emfatitzen els aspectes puntuals que no pas un treball del qual es puguin extreure unes conclusions generals.

Paraules clau: activitats esportivo-recreatives, oci, recreació, temps lliure.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1994