Maduració biològica, força i potència muscular en la braçada de crol

Richard R. Casanova Machek

Pedro Felipe Gamardo Hernández

*Correspondència: Richard R. Casanova Machek richardcasanova@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Casanova Machek, R. R., & Gamardo Hernández, P. F. (2017). Biological Maturation, Strength and Muscle Power in Front Crawl. Apunts. Educación Física y Deportes, 128, 78-91. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/2).128.05

559Visites

Resum

Es tracta d’una recerca de camp, de tipus correlacional que va buscar determinar la relació entre la maduració biològica i la potència muscular dels membres superiors en nedadors de categories menors. Es van avaluar 23 nens(es) amb edats compreses entre els 10 i els 13 anys. La mostra es va caracteritzar a través de mesuraments antropomètrics: alçada, massa corporal, envergadura, composició corporal i superfície corporal, maduració sexual (Tanner, 1975). Es va aplicar Test de Wingate (laboratori i piscina) segons Dotan i Bar-Or (1983) i Morouco (2009) per a membres superiors per estimar potència màxima, potència relativa, potència mitjana, índex de fatiga. Les dades es presenten en mesures de tendència central i dispersió; es van calcular les diferències d’un factor i es van estimar les correlacions amb la tècnica Pearson i Spearman. Els resultats indiquen que l’entrenament fora de l’aigua va influir en el rendiment dins de l’aigua. La grandària de les dimensions corporals i el nombre d’hores d’entrenament té incidència sobre la potència produïda pels nedadors, amb diferències notables a partir dels 10 anys. Les dimensions corporals i la major freqüència d’entrenament setmanal generen valors alts de potència muscular. Es recomana realitzar avaluacions periòdiques de força i potència, crear i mantenir ac­tualitzat el perfil antropomètric, aplicar qüestionari d’autoavaluació de caràcters de maduració sexual i ajustar els períodes de durada de les hores d’entrenament, a mesura que s’incrementin les edats

Paraules clau: Força muscular, maduració biològica, natació, potencia muscular.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 d'agosto de 2016

Acceptat: 10 de febrer de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2017