Llenguatge metafòric en el món del futbol

Javier Arranz Albó

*Correspondència: Javier Arranz Albó javieraa@blanquerna.url.edu

Idioma de l’original

Citació

Arranz Albó, J. (2017). Metaphorical Language in the World of Soccer. Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 26-43. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.02

617Visites

Resum

El propòsit d’aquest estudi és demostrar que el futbol ac­tual s’ha convertit en un substitut de la religió. No només com un fet transcendent sinó com un fet real. La dimensió planetària que aquest ha adquirit en els darrers anys, ens pot fer pensar que l’home contemporani ha dipositat el seu objecte de culte, les seves creences i el seu anhel de felicitat en un equip de futbol, en el seu equip, apropiant-se de termes que eren exclusius de la semàntica religiosa. Aquest treball també té com a objectiu fer-se ressò de l’existència, dins d’aquest àmbit, de tot un conjunt de símbols i ritus més propis d’un llenguatge sacre que no pas del llenguatge profà futbolístic. Per a l’obtenció de resultats utilitzarem una metodologia de tipus hermenèutic i ho fonamentarem en l’anàlisi de fonts secundàries. Intentem demostrar com la fe, un dels principals trets en què se sustenta la religió, ha canviat el seu objecte de culte. És a dir, com ha passat de concebre’s com a un concepte metafísic i transcendent a reduir-se i dipositar-se en un ésser humà terrenal, o bé en un col·lectiu d’éssers humans, com pot ser un equip de futbol.

Paraules clau: fútbol, mites, religió, ritus, sagrat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 19 de setembre 2015

Acceptat: 18 de maig de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2017