Llançament de pes: anàlisi ergonòmica en l’esport adaptat

Gilberto Martins Freire

Luiz Alberto Pilatti

Graciele Massoli Rodrigues

*Correspondència: Gilberto Martins Freire gmfke@yahoo.com.br

Idioma de l’original

Citació

 Martins, G., Alberto, L., & Massoli, G. (2019). Shot Put: Ergonomic Analysis in the Adapted Sport. Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 113-128.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.08

616Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser analitzar ergonòmicament la disciplina de llançament de pes en l’esport adaptat, específicament quan aquest es realitza sobre una cadira o banc. El mètode emprat en aquest estudi va ser el conegut com a anàlisi ergonòmica del treball, el focus del qual se situa sobre les fases de demanda, tasca i activitat. Per això es van realitzar registres fotogràfics que mostressin diversos atletes de tots dos sexes en posició asseguda, 20 en el marc de l’anàlisi de la demanda i 25 en el de l’anàlisi de la tasca. En l’anàlisi de l’activitat, la recerca es va centrar en 5 atletes de sexe masculí, de països diferents i amb 30 anys com a mitjana d’edat (en concret, 20, 27, 30, 31 i 48 anys, respectivament). Tots ells posseïen diversitat funcional motora dels membres inferiors i la mateixa classificació funcional esportiva. Els resultats obtinguts van ratificar que els bancs de llançament no són dissenyats d’acord amb les particularitats dels seus usuaris i que existeix una relació entre els riscos ergonòmics, les postures en competició i el rendiment dels atletes. Així mateix, l’anàlisi posa en evidència com els efectes nocius per a la salut, la seguretat, la comoditat o confort i el rendiment esportiu repercuteixen en aquells atletes que adopten la posició asseguda en competició.

Paraules clau: activitat física adaptada, atletes amb discapacitat, ergonomía, llançament de pes.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 11 de novembre de 2017

Acceptat: 4 d'octubre de 2018

Publicat: 1 d'abril de 2019