L’esport escolar. Mitjà de difusió i defensa ideals olímpics

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Bertrán, X. (1986). El deporte escolar. Un medio de difundir y defender los ideales olímpicos. Apunts. Educación Física y Deportes, 05, 55-60.

353Visites

Resum

A la fi del passat segle s’estava gestant una restauració que canviaria substancialment els sistemes de formació de l’home i que donaria un definitiu impuls als moviments que tendien a imposar la cultura física en la societat de l’època. Ens referim al naixement del modern olimpisme. L’olimpisme i I’EF pertanyen al mateix àmbit, tenen els mateixos objectius i les mateixes fites, amb els modes i els mitjans que cadascú d’aquells empra. La meta final es una de sola i única: el perfeccionament de l’individu i la realització de l’equilibri corporal i mental. Sabem que els bells ideals olímpics han estat foraviats notablement, ja que l’esport modern ha esdevingut un perill per a l’educació, pel simple fet d’haver estat essencialment deformat. Avui rep l’empenta d’interessos personals i d’objectius comercials o polítics. Es possible però corregif aquesta davaluació des de l’escola, vetllant per un esport escolar que respecti els ideals de l’olimpisme. 

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1986