Les relacions de gènere en l’Educació Física a l’escola primària. Anàlisi dels processos de reproducció, resistència i canvi a l’aula

Susanna Soler Prat

Idioma de l’original

631Visites

Resum

L’Educació Física és una de les àrees educatives on el sexisme i la reproducció dels estereotips tradicionals de gènere es fa més visible. Tot i així, els canvis que s’estan produint en el sistema esportiu, i l’anomenada “individualització del gènere” que s’observa en la societat actual, ens porten a plantejar si és possible que l’Educació Física també sigui un espai per al canvi dels models dicotòmics i sexistes de gènere. Tenint en compte aquest conjunt de circumstàncies, recollides en l’estat de la qüestió i el marc teòric, la pregunta que es planteja en aquest treball és: Com s’articulen els processos de reproducció, resistència i canvi de les relacions tradicionals de gènere en l’Educació Física a l’escola primària?
Per respondre aquest interrogant, s’analitzà la pràctica quotidiana a l’aula de tercer cicle de primària, en continguts preesportius (futbol o bàsquet) i en continguts d’expressió i ritme. Des d’un punt de vista metodològic, es va dissenyar un estudi de casos en què es van observar vint-i-quatre sessions –la meitat de cada contingut–, corresponents a vuit docents seleccionats mitjançant un mostreig de casos típics. A cada sessió es van prendre les dades mitjançant un registre anecdòtic i la filmació, que van permetre, posteriorment, realitzar l’anàlisi de contingut d’allò que hi va succeir. Fruit d’aquesta anàlisi, es presenta un ampli informe on s’exposen els principals resultats en relació amb les actituds de l’alumnat, el tipus de relacions que s’hi estableixen durant les diferents sessions, i el paper del professorat.
En conjunt, els resultats de l’estudi apunten la necessitat d’adoptar una perspectiva teòrica complexa i flexible que inclogui el conjunt de processos de reproducció, resistència i canvi perquè, el mestre o la mestra i l’alumnat, en la seva interacció quotidiana, poden generar situacions que afavoreixen la permanència de les relacions tradicionals de gènere i, alhora, impulsar situacions que faciliten i promouen el canvi. Per això, es proposa un model teòric que inclogui aquests diferents processos i permeti d’observar que les relacions entre l’alumnat, les seves actituds davant la tasca, i l’actuació i el discurs de la mestra o el mestre, s’influeixen recíprocament.

Paraules clau: canvi, coeducació, cos, dansa, educació física, esport, expressió corporal, futbol, gènere, sexisme.

ISSN: 1577-4015