Les opinions de noies de 13 i 14 anys sobre l’educació física a les escoles públiques britàniques. Estudi realitzat als Comtats d’Hampshire i Cambridgeshire

Claudia Cockburn

Idioma de l’original

Citació

Cockburn, C. (2000). The opinion of 13 and 14 year old girls about Physical Education in British public schools. Study fulfilled in the counties of Hampshire and Cambridge. Apunts. Educación Física y Deportes, 62, 91-101.

320Visites

Resum

Moltes noies adolescents mantenen actituds negatives cap a l’activitat física en general i envers l’Educació Física (EF) en particular. Aquestes actituds prenen diverses formes i tenen conseqüències serioses des del punt de vista de l’educació, la salut, i l’aprenentatge al llarg de la vida. Aquest estudi intenta “donar veu” a les incompreses noies adolescents mitjançant l’exploració i la comprensió de les seves experiències a les classes d’Educació Física. Durant l’estudi ens hem trobat que moltes de les noies mantenien actituds positives cap a l’Educació Física; tanmateix, també s’apreciava una proporció considerable de forts sentiments negatius i de “desconnexió” de l’assignatura. Es conclou que, no solament es tracta de predisposicions i necessitats diferents, sinó que aquestes no poden enquadrar-se en categories duals com ara “noies que s’ho passen bé fent Educació Física” i “noies que no”. Les respostes individuals són dignes de consideració en l’intent de comprendre el lloc exacte on la subcultura adolescent femenina i la formació de la seva identitat convergeixen amb les seves experiències en Educació Física. Finalment, s’exposen alguns reptes per a la professió de l’Educació Física amb vista a millorar l’ensenyament d’aquesta matèria a les noies.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2000