Les fundacions esportives espanyoles

Marta Arévalo Baeza

Idioma de l’original

482Visites

Resum

L’objectiu general d’aquesta investigació és conèixer, des d’una perspectiva social i organitzativa, les fundacions espanyoles que tenen afectat el seu patrimoni vers finalitats d’interès general, concretament en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, i que contribueixen, en el seu cas, al debat social i científic sobre el seu paper, característiques i perspectives en el futur. No hem trobat estudis realitzats sobre fundacions esportives espanyoles. És a dir, no sabem quantes n’hi ha i quines són, com operen, on realitzen la seva tasca, per a qui la realitzen i amb quins recursos compten. Més encara, es troba a faltar un marc científic sòlid sobre el marc institucional de l’esport i les seves organitzacions. A causa de l’absència d’aquestes investigacions ens enfrontaríem a un camp desconegut,  si no fos perquè sí que existeixen alguns estudis realitzats sobre fundacions en general i sobre grups sectorials. Per abordar l’objecte d’estudi, ens hem recolzat, en gran manera, en aquests treballs. En conseqüència, els objectius específics de la investigació han estat crear una base de dades documental de fundacions esportives espanyoles, que sigui valuosa, utilitzable i que en permeti l’actualització; descriure les principals característiques de les fundacions esportives espanyoles; i saber si existeixen diferències significatives entre fundacions esportives partint de les seves característiques descriptives. El disseny metodològic creat per abordar els objectius i verificar les hipòtesis plantejades s’ha basat en una anàlisi de documents i en una enquesta elaborada per a aquest treball. L’anàlisi de contingut, l’estadístic i la seva posterior interpretació, ens han permès de mesurar les variables, assolir els objectius i comprovar-ne les hipòtesis. Així, doncs, les fundacions esportives espanyoles, que tenen poc més de vint anys de vida, es poden considerar de recent creació. El seu ritme de creixement ha anat augmentant en gran mesura; el 2004 es comptava amb 180 fundacions esportives identificades i recollides en un inventari elaborat per a aquest treball. Aquestes organitzacions són principalment prestadores de serveis, operen en l’àmbit autonòmic i dirigeixen les seves activitats principalment als joves, els infants i els esportistes. Els objectius que marquen els estatuts d’aquestes fundacions són el foment de l’esport en general o d’una disciplina en concret, sense especificar, en la majoria dels casos, en quin àmbit concret actuen de l’interès general en l’esport. Les fundacions esportives són entitats cada vegada més professionalitzades, en comptar amb personal remunerat a més de voluntari, encara que no tant com el conjunt de les fundacions en general. La via de finançament més utilitzada es correspon principalment amb els fons propis (patrocini, venda de béns i serveis, etc.). Finalment, cal assenyalar que existeixen moltes fundacions esportives que mouen pressupostos reduïts i poques fundacions que gestionen grans pressupostos.

Paraules clau: activitat física, esport, fundació, gestió, Tercer Sector.

ISSN: 1577-4015