Les diferències de gènere existents en el coneixement professional docent de l’alumnat de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universidad de Granada

María José Girela Rejón

Idioma de l’original

266Visites

Resum

El reconeixement que el desenvolupament de la persona en els diferents àmbits socials i personals és molt diferent en funció de si es tracta de dones o de barons, es troba cada vegada més estès. Aquest fet ha impulsat que contextos com ara l’educació, la salut, la política, l’àmbit laboral, etc., estiguin sent analitzats i tractats des d’una nova perspectiva: el “mainstreaming” de gènere o enfocament integrat de gènere, i que puguem parlar de la posada en marxa de mesures que des d’acords mundials fins a locals pretenen d’eliminar les desigualtats.
La nostra investigació s’uneix a aquest corrent necessari, que ja té alguns antecedents en l’àmbit de l’educació física i de l’activitat física i l’esport en general, tot centrant-se en la formació inicial dels futurs professionals.
La finalitat de l’estudi és analitzar, des d’aquesta perspectiva de gènere, la possible relació entre l’experiència viscuda per l’alumnat a les classes d’educació física escolar, les conductes de pràctica fisicoesportiva, les seves vivències durant els estudis en aquesta facultat i la presència dels estereotips de gènere i activitat física. A més a més, interessa de conèixer la projecció de tot això sobre el futur desenvolupament docent i tractar d’establir diferents perfils en funció de les variables analitzades.
Hem optat per la investigació per enquesta a través d’un qüestionari autoadministrat amb presència d’enquestador. L’anàlisi de les dades s’ha recolzat en una anàlisi descriptiva i inferencial mitjançant el programa estadístic SPSS v. 11.1.
Els resultats ens condueixen a les conclusions següents:
La valoració positiva de l’educació física d’etapes educatives anteriors, amb resultats gratificants en el pla personal, es relaciona amb un elevat autoconcepte.
Es dóna menys importància als continguts que agraden més, són més adequats i fan millor les noies, i això determinarà una menor presència d’aquests a l’Educació Física escolar, quan l’alumnat actual es dediqui a l’ensenyament.
Aquesta tendència s’inverteix entre les persones que han rebut alguna formació en educació per a la igualtat d’oportunitats per a tots dos sexes, car s’atorga més importància als continguts al·ludits.
El nostre alumnat sap que “és diferent”, atès que la projecció dels estereotips sobre la població general té força vigència, i en canvi, això no és així sobre ells mateixos i sobre el seu entorn proper, i això és encara més notable entre les dones.
La valoració del pla d’estudis fa pensar que la major presència d’unes assignatures porta a concedir-los més importància, i en reclamen l’augment. El desconeixement d’altres temàtiques complica la seva consideració com a matèria necessària en la seva formació inicial.

Paraules clau: coeducació, coneixement professional, estereotips de gènere, formació inicial, igualtat d’oportunitats.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005