Les competències professionals de l’entrenador de tennis. La visió dels seus formadors a nivell internacional

Josep Campos i Rius

Idioma de l’original

544Visites

Resum

En l’esport s’estan incorporant els plantejaments de la formació en base a competències adreçada als tècnics esportius. Les competències professionals estan definint en els diferents àmbits el perfil dels entrenadors encarregats de la formació, entrenament i gestió de l’esport. En aquest cas ens referim al tennis.
Aquesta tesi doctoral pretén detectar i analitzar les competències professionals de l’entrenador de tennis en general, en funció del nivell d’entrenament en què treballa i del rol que hi desenvolupa.
L’objectiu general de la recerca és “identificar i analitzar les competències professionals que defineixen un bon entrenador de tennis des de la visió dels responsables de formació de federacions de tennis”.
Es tracta d’una recerca bàsica, transversal o sincrònica, de camp, exploratòria descriptiva de caire qualitatiu i quantitatiu i plantejada des del paradigma constructivista amb una perspectiva metodològica interpretativa, comprensiva.
Es van analitzar els antecedents de la recerca en relació amb estudis de temàtiques properes i/o amb metodologies similars als que es plantegen a la tesi.
En el marc teòric, s’estableixen les bases d’allò que dona el suport teòric i conceptual al treball com són l’organització i institu­cions del tennis, les etapes i nivells en la formació i entrenament, la formació de l’entrenador/a de tennis, les definicions i classificacions de les competències, les competències professionals de l’entrenador de tennis, la identificació de les competències professionals, el rol de l’entrenador/a de tennis, i els seus àmbits de treball i mercat laboral.
Per portar a terme la investigació es va consultar l’opinió d’un total de 64 experts en formació d’entrenadors de federacions de tennis d’arreu del món, de federacions territorials espanyoles i dels oficials de desenvolupament de la Federació Internacional de Tennis (FIT), a través d’un qüestionari autoadministrat en línia.
Els resultats obtinguts s’analitzen des de les classificacions de les competències d’Echeverría (2002), de les competències emocionals de Bisquerra i Pérez (2007) i de la FIT.
En relació amb les conclusions, es mostren perfils competencials específics, quant a competències comunes com són les vinculades amb la formació i actualització de coneixements, amb la metodologia d’ensenyament, amb les competències socials, comunicació, empatia, passió i amb la planificació.
Segons la classificació d’Echeverría, les competències més importants tenen relació amb els components metodològics (saber fer) i tècnic (saber). Referent a les emocionals de Bisquerra i Pérez, les més rellevants són les competències social i d’autonomia emocional. D’acord amb la classificació de la FIT, es destaquen les competències vinculades amb l’entrenament i la formació.
Les competències professionals proposades per la FIT són valorades per part dels experts com a importants i molt importants, però, no tenen en compte els components participatiu i personal (saber ésser) ni les competències emocionals. S’ubiquen en l’esport de rendiment i no en l’esport de participació.

Paraules clau: competència professional, entrenador de tennis, formació d’entrenadors, tennis.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2017

Data de lectura: 8 d'abril de 2015