Les activitats físiques d’aventura a la naturalesa. Estudi de l’oferta i la demanda en el sector empresarial

Alberto Olivera Betrán

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, A., & Olivera Betran, J. (1999). Adventure physical activities in nature. Study of the demand and offer in the bussiness sector. Apunts. Educación Física y Deportes, 57, 86-94.

363Visites

Resum

Catalunya s’ha consolidat com un lloc adient per a la pràctica de les activitats físiques d’aventura a la naturalesa degut a l’existència d’una important xarxa empresarial que atén a una demanda creixent d’usuaris. La tradició excursionista i muntanyenca, l’orografia, el desenvolupament urbà i la seva particular configuració cultural, social i econòmica, han facilitat l’arrelament d’aquest conjunt de pràctiques, i es destaca com una sòlida oferta del turisme esportiu d ‘ aventura. Les empreses que gestionen les activitats físiques d’aventura a la naturalesa (Afan) s’han avançat a l’ens públic i han organitzat un entramat de petites entitats comercials, que han ajudat, indirectament, a corregir els desequilibris econòmics i demogràfics de territoris deprimits. Els empresaris del turisme d’aventura han apostat fort per oferir un servei entorn d’aquestes activitats i canalitzar el flux de la demanda d’aquest ampli sector de població, representat en la seva majoria pels joves (I 5-35 anys). Han tractat d’atreure un esperit rebel i inconformista proporcionant a aquest segment social, un atractiu paquet d’activitats de risc en la naturalesa amb forts i insòlites emocions a través dels més variats i sofisticats artefactes mecànics. En aquest treball presentem una investigació entorn de l’àmbit de l’oferta i la demanda en el sector empresarial del turisme d’aventura a Catalunya, a través del qual hem sabut que les circumstàncies clau identificatives d’aquest espai de l’oci actiu vénen delimitades pels següents paràmetres:   El perfil bàsic correspon a una petita empresa de serveis turístics. El màrqueting d’èxit que promocionen les empreses del sector s’articula entorn del triangle: diversió-naturalesa-aventura. El ràfting és l’activitat més emblemàtica. Existeix un buit legal considerable. Hi ha una escassa incidència medioambiental. Es produeix una sinistralitat mínima, en relació amb el nombre de practicants i en comparació amb altres sectors de l’oci actiu.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1999