L’entrenament invisible

Mario Lloret

Idioma de l’original

Citació

Lloret Riera, M. (1989). El entrenamiento invisible. Apunts. Educación Física y Deportes, 15, 37-47.

510Visites

Resum

Amb certa freqüència es pot constatar el desconeixement o la ignorància de l’esportista d’élite davant d’actituds bàsiques de la vida quotidiana i, pel fet de procedir amb una incorrecta utilització d’elles, se solen presentar alteracions inexplicables del rendiment esportiu. L’entrenament invisible, entès com l’assumpció d’unes mesures bàsiques d’higiene en favor del rendiment esportiu, serà, amb l’entrenament mental i el físic, determinant del resultat esportiu. Les actituds higièniques constructives que dugui a terme un esportista en els seus períodes de son, repòs, entrenament, dieta, vestir, evacuacions, costums, relacions sexuals, etc., juntament amb la disposició mental positiva i l’orientació específica del seu entrenament esportiu, han de capacitarlo per a aconseguir el màxim rendiment que sigui capaç d’obtenir a cada instant, d’acord amb les seves possibilitats del moment. La importància que l’entrenament invisible té en una concentració és més rellevant del que, a priori, pugui semblar i, per això mateix, l’educació i maduració que els integrants d’una selecció posseeixin en aquest nivell, els habilitaran per a assolir els objectius esportius amb una major disciplina i un més elevat control del seu esquema corporal i, en definitiva, del seu rendiment esportiu. Així, la impartició precisa d’uns hàbits higiènics serà una tasca necessària i ineludible dels responsables tècnics d’una determinada concentració esportiva, si pretenen d’aconseguir uns objectius físics a mitjà o llarg terme. Per tot el que s’ha dit anteriorment, cal iniciar el desenvolupament d’aquesta exposició definint allò que entenem per higiene esportiva. La higiene esportiva és la ciència de preservar i promóure la salut que inclou un ordre i una disciplina corporals.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 1989