L’ensenyament integrat tecnicotàctic dels esports en edat escolar Explicació i bases d’un model

Víctor López Ros

Francisco Javier Castejón

Idioma de l’original

Citació

López Ros, V., & Castejón Oliva, F. J. (2005). Integrated teaching of technical-tactic sports during school years. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 40-48.

448Visites

Resum

Les propostes sobre l’ensenyament dels esports amb presència tècnica i tàctica han revelat importants aportacions en els últims anys. Des de l’ensenyament comprensiu (derivat del terme Teaching games for understanding o TgfU), han estat suggerides diferents línies d’actuació, entre les quals destaquem l’ensenyament integrat, l’anàlisi i reflexió del qual ara ens ocupa. Entenem que ha transcorregut prou temps com per comprovar en quina mesura les aportacions i aclariments, tant des de la teoria com des de les proves empíriques, ens ajuden a comprendre encara millor aquesta forma integrada d’ensenyar l’esport.

Paraules clau: construcció del coneixement, ensenyament comprensiu de l’esport, ensenyament integrat tecnicotàctic de l’esport.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005