L’efecte de l’edat relativa en el futbol espanyol: temporada 2013/14

Alejandro Prieto-Ayuso

Juan Carlos Pastor Vicedo

Jaime Serra Olivares

Sixto González Víllora

*Correspondència: Alejandro Prieto Ayuso alejandro.prieto@uclm.es

Idioma de l’original

Citació

Prieto Ayuso, A., Pastor Vicedo, J. C., Serra Olivares, J., & González Víllora, S. (2015). Relative Age Effect in Spanish Football: the 2013/14 Season. Apunts. Educación Física y Deportes, 121, 36-43. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/3).121.05

442Visites

Resum

Els agrupaments per edat cronològica posen de manifest diferències de desenvolupament entre les persones que el componen. Aquestes diferències de fins a dotze mesos d’edat és el que es coneix com a edat relativa, i les seves conseqüències configuren l’anomenat efecte de l’edat relativa (RAE). Actualment, estudis relacionats amb el futbol indiquen la possible selecció de jugadors amb talent influenciat per aquest fenomen, el qual perjudica aquells esportistes nascuts en els últims mesos de l’any. L’objectiu d’aquest treball és analitzar la presència de l’efecte de l’edat relativa en la lliga de futbol professional espanyola espanyola durant la temporada 2013/2014. L’anàlisi ha inclòs la totalitat dels futbolistes de la primera divisió durant la temporada esmentada (20 equips, n = 474). Es van establir freqüències per trimestres i semestres, i es va procedir amb l’estadístic khi quadrat per comprovar l’homogeneïtat en la distribució. Els resultats van confirmar una major representació de jugadors nascuts en el primer semestre de l’any, tot indicant valors estadísticament significatius (p < 0,001), igual que va ocórrer analitzant aquest fenomen segons la nacionalitat i la demarcació al camp, mentre que la variable relacionada amb l’equip de pertinença no van mostrar aquests valors (p > 0,05). Les conclusions confirmen un lleuger augment de RAE en la temporada 2013/2014, per tant, es fa necessària una revisió en els processos de selecció de jugadors amb l’objectiu d’equilibrar les probabilitats d’èxit dels jugadors nascuts a fi d’any.

Paraules clau: desenvolupament de les habilitats, Espanya, esport, naixement, prova d’aptitud, Talent..

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de novembre de 2014

Acceptat: 17 d'abril de 2015

Publicat: 1 de juliol de 2015