La utilització del vídeo i les noves tecnologies en l’educació física

Carolina Buendia Surroca

Idioma de l’original

Citació

Buendia Surroca, C. (1988). La utilización del vídeo y las nuevas tecnologías en la educación física. Apunts. Educación Física y Deportes, 11-12, 58-64.

358Visites

Resum

En la nostra societat els missatges audiovisuals són constants, i ens arriben a través dels més diversos mitjans de comunicació, com ho són el còmic, el cinema i la TV. Formen part de la nostra vida quotidiana, i fins i tot han arribat a modificar el nostre sistema de vida familiar, per la qual cosa resulta —des de qualsevol punt de vista— absurd que en el medi escolar menyspreem la utilització dels MAV, en les seves diferents modalitats i possibilitats.
Per bé que és cert que les noves generacions estan perfectament acostumades a rebre multitud de missatges audiovisuals a través dels més diversos canals, no ho és menys que la seva cultura audiovisual —pel que fa referència a una educació de la mirada que els permeti assolir una cultura perceptual escaient— és totalment insuficient, cosa que ens porta en la majoria dels casos a ser incapaços d’adoptar una actitud crítica davant la diversitat de missatges audiovisuals. D’aquesta manera, és absolutament imprescindible l’adquisició d’una mínima educació audiovisual que ens permeti atènyer una cultura perceptual suficient.
La imatge es fa cada cop més i més indispensable en tots els àmbits i, especialment, en un camp com el nostre, en el qual el cos no és tan sols el nostre mitjà de treball, sinó també el Ilenguatge a través del qual ens expressem i ens posem en relació amb el medi que ens envolta. És en definitiva el nostre més directe mitjà de comunicació. Tot i la gran importància que va adquirint el llenguatge de la imatge, les possibilitats de què disposem per tractar-la i analitzar-la continuen sent summament escasses, per no dir nulles. I no sempre és possible construir els missatges desitjats que la tècnica, amb els seus enormes avenços, ens permetria i que facilitarien en gran mesura la nostra tasca. No obstant, tot i les dificultats, cal afirmar que la imatge (de suport magnètic) en aquests moments ens ofereix un amplíssim camp de possibilitats de treball, que no devem ni poden menysprear.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1988