La simulació de sistemes en els llançaments atlètics: una aplicació al llançament de pes

Dr. Salvador Olaso

Jordi Cebolla

Idioma de l’original

Citació

Olaso, S., & Cebolla, J. (1997). The simulation of systems in athletic throws: an application to weight loss. Apunts. Educación Física y Deportes, 47, 21-29.

368Visites

Resum

L’enfocament que persegueix el present article s’insereix en la sistèmica com a metodologia d’intervenció científica, la qual utilitza mitjans formals per al coneixement de la realitat. Per a uns, la sistèmica proporciona un camp abonat per a l’aplicació metodològica —entesa com a mètode científic  i per altres —aquells més especulatius  pretén trobar tot tipus de similitud entre sistemes prescindint de tot formalisme matemàtic i donant més importància a la riquesa del llenguatge ordinari. En ambdues apunts: Educació Física i Esports 1997 (47) 21-29 es fa patent el concepte científic de metàfora. En el nostre cas, la sistèmica —la seva part dinàmica  es construeix com a una eina d’anàlisi i predicció del comportament del sistema objecte d’estudi. D’aquesta manera, intentem proposar les bases d’una futura i més profunda simulació de sistemes aplicats. Des d’aquesta perspectiva hem situat l’estudi. S’hi pretén conèixer la longitud probable de llançament d’un llançador de pes, a partir de aplicació d’una bateria selectiva de tests de camp. Per afavorir aquest objectiu, s’ha creat un programa informàtic que facilita el càlcul automàtic dels diversos factors i la simulació dels resultats.

Paraules clau: dinàmica de sistemes, mètodes de simulació., model, simulació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997