La responsabilitat civil en les activitatsen el medi natural a la comunitat autònoma de Catalunya. Mesures de prevenció

Eduard Inglés Yuba

Jordi Seguí Urbaneja

*Correspondència: Eduard Inglés Yuba eduard.ingles@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Inglés Yuba, E., & Seguí Urbaneja, J. (2012). Liability in Activities in the Natural Environment in the Region of Catalonia. Preventive Measures. Apunts. Educación Física y Deportes, 109, 89-97.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/3).109.09

518Visites

Resum

La utilització del medi natural com a àrea esportiva ha fet proliferar els cada vegada més coneguts “esports d’aventura, de risc o en el medi natural”, i això comporta i provoca l’augment del nombre d’accidents i, en conseqüència, les denúncies en relació amb la responsabilitat civil respecte d’això. Què és i quan neix la responsabilitat civil?, quins són els seus límits jurídics? i de quina manera afecten els agents que intervenen en les activitats en el medi natural –organitzadors, monitors i practicants–? El present article analitza l’ordenament jurídic, regulació de: a) l’activitat, b) la titulació necessària per exercir i c) la responsabilitat exigible als agents participants. Finalment, recull propostes d’actuació, per a l’organitzador i el monitor professional, amb l’objectiu d’adequar les seves actuacions al marc normatiu que regula la responsabilitat civil.

Paraules clau: esport, medi natural, prevenció, principi del risc, responsabilitat civil.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 27 de març de 2012

Acceptat: 4 de juny de 2012

Publicat: 1 de juliol de 2012