La percepció del temps a l’activitat esportiva

Ramon Bayés Sopena

Idioma de l’original

Citació

Bayés Sopena, R. (1998). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Time perception in sport activity. Apunts. Educación Física y Deportes, 53, 83-91.

330Visites

Resum

Es presenta una taxonomia que permet agrupar les tasques o situacions esportives —amb independència de l’esport de què es tracti— en funció de l’alteració que són susceptibles de produir en la percepció del pas del temps de l’esportista. Es considera que una classificació d’aquest tipus pot ajudar els psicòlegs de l’esport, els entrenadors i els propis atletes a analitzar, en una primera aproximació, la dimensió temporal de situacions de la pràctica esportiva amb capacitat per generar problemes de concentració. Probablement, un dels aspectes susceptibles de ser millorat és el tractament dels temps d’espera abans o entre les competicions, els quals, moltes vegades, originen un estrès situacional en gran part evitable o atenuable. Es proposa un instrument d’avaluació temporal per portar a terme aquesta tasca.

Paraules clau: concentració, estimació subjectiva del pas del temps, percepció del temps.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1998