La distribució territorial de l’oferta d’instal·lacions esportives a Espanya. Classificació de les Comunitats Autònomes en funció de l’ISID

Pablo Burillo

Gabriel Rodríguez Romo

Juan José Salinero Martín

Leonor Gallardo

Marta García-Tascón

*Correspondència: Leonor Gallardo leonor.gallardo@uclm.es

Idioma de l’original

Citació

Burillo, P., Rodríguez-Romo, G., Salinero, J. J, Gallardo , L., & García-Tascón, M. (2010). Territorial Distribution of Sports Facilities in Spain: Classification of Autonomous Communities According to the ISID. Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 56-65.

497Visites

Resum

El principal objectiu del nostre estudi és posicionar les Comunitats Autònomes espanyoles en funció de les seves ofertes d’instal·lacions esportives; per fer-ho utilitzarem les dades proporcionades pel Cens Nacional d’Instal·lacions Esportives 2005. L’univers d’estudi va estar format per totes les instal·lacions i espais esportius que es van censar a Espanya tot al llarg de 2005. Per procedir al posicionament de les Comunitats es van seleccionar i es van definir 15 variables per part d’un grup d’experts. Les variables esmentades es van agrupar en tres Indicadors Parcials (Població, Qualitat i Densitat) i el seu sumatori va donar lloc a un Indicador Sintètic d’Instal·lacions Esportives (ISID), que va permetre posicionar de manera global les Comunitats segons les seves respectives ofertes d’instal·lacions. Els resultats de l’ISID posen de manifest que a Espanya hi ha importants desigualtats territorials en la distribució de l’oferta d’instal·lacions esportives. Igualment, els resultats obtinguts en aquest estudi també semblen indicar que les Comunitats més ben posicionades als Indicadors Població i/o Densitat solen presentar majors taxes de pràctica esportiva entre els seus habitants, mentre que les més mal posicionades en els esmentats Indicadors tendeixen a mostrar nivells de pràctica menors.

Paraules clau: comunitats autònomes, indicador sintètic, instal·lacions esportives, ISID.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 d'abril de 2008

Acceptat: 1 de decembre de 2008

Publicat: 1 d'abril de 2010