La complexa funció de l’animador

Antonio Moreno Ruiz

Sergio Crespi Martínez

Idioma de l’original

Citació

Moreno Ruiz, A., & Crespi Martínez, S. (1986). La compleja función del animador. Apunts. Educación Física y Deportes, 04, 29-31.

370Visites

Resum

L’increment en la demanda d’activitats de temps lliure suposa, en l’actualitat, una demanda creixent de professionals i d’animadors per dinamitzar aquestes pràctiques, essent aquestes cada día més nombroses, que en moltes ocasions l’actuació dels professionals se supleix mitjançant el treball de persones sense una adequada preparació, que a base de bona voluntat, intenta amb més o menys fortuna portar endavant els programes. Qui assumeix el paper de monitor o d’animador d’activitats són bàsicament ex-esportistes, als quals se’ls ofereix, bé des dels mateixos clubs esportius, bé des de les associacions de pares i administracions locals, la possibilitat d’impartir ensenyaments a centres i escoles esportives que cada vegada més s’han anat incrementant. La formació d’aquest personal és molt heterogènea. Entre ells hi ha des de llicenciats en EF (INEF) fins a esportistes amb la simple experiència aconseguida en la vida competitiva, passant pels monitors polisportius provincials i persones que han seguit cursets monogràfics organitzats per diferents entitats privades, com BRAFA o els cursos d’entrenadors provincials o regionals de les federacions esportives. Els llicenciats en EF son un grup molt reduït, amb cinc anys d’estudis sobre el tema, i que en la seva gran majoria, i a causa de la forta demanda de professionals, es dediquen a feines més properes al món de la gestió en organismes oficials, o bé al rendiment en el món de l’esport d’alta competició. Els diplomats en EF són un grup encara més reduït que l’anterior, ja que la gran majoria dels estudiants d’EF no es conformen sols amb la titulació de diplomat, i han d’anar directament a obtenir la llicenciatura. Aquest grup és realment exigu, però és una possibilitat dintre de la formació de professionals dedicats a la realització de activitats de temps de lliure. Dels estudiants d’EF, es podria afirmar que és el percentatge major que treballa en centres públics o privats. Aquest grup té unes característiques molt especials, ja que té una gran mobilitat laboral, i en la majoria dels casos canvia d’ocupació cada curs escolar, sempre en funció de les diferents ofertes que reben.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1986