Intervenció multidisciplinària i no competitiva en l’àmbit de la salut pública per al tractament del sedentarisme, el sobrepès i l’obesitat infantil: Programa NEREU

Noemí Serra-Paya

Assumpta Ensenyat Solé

Alfonso Blanco Nespereira

*Correspondència: Noemí Serra-Paya noemiserra.paya@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Serra-Paya, N., Ensenyat Solé, A., & Blanco Nespereira, A. (2014). Multi-Disciplinary and Uncompetitive Intervention in Public Health for the Treatment of Sedentary and Overweight or Obese Children: NEREU Programme. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 7-22. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.01

447Visites

Resum

L’objectiu de l’estudi va ser avaluar si el Programa Nereu té un impacte favorable en l’activitat física (AF), les conductes sedentàries i el grau d’obesitat en nens poc actius amb sobrepès i obesitat com a eina d’intervenció en salut pública per al tractament de l’obe-sitat infantil. El disseny de l’estudi va ser prospectiu longitudinal amb posttest als 9 mesos i va consistir en AF per a nenes i nens  amb components conductuals, sessions d’hàbits saludables per als pares i estratègies de comportament per a ambdós. Hi van participar vuitanta-sis nens (10,65 ± 2 anys) poc actius i amb sobrepès o obesitat, segons els criteris de l’International Obesity Task Force (IOTF), i els seus pares. AF, conductes sedentàries i adipositat es van mesurar a l’inici del programa i 9 mesos després de la intervenció. En finalit-zar-la, els subjectes de l’estudi van indicar que dedicaven més temps (p < 0,01) a activitats d’intensitat moderada (2,4 ± 5,3 h · semana–1) i alta intensitat (3,1 ± 1,62 h · semana–1) i menys temps (p < 0,001) en activitats sedentàries (5,4 ± 6,3 h · setmana–1). La puntuació z de l’IMC es va reduir en 0,2 ± 0,29 unitats (p < 0,001). Aquests resultats mostren un canvi positiu en els hàbits d’AF, en les conductes sedentàries i en la puntuació z de l’IMC en les nenes i els nens sedentaris poc actius amb sobrepès i obesitat. Aquesta intervenció  podria ser una eina interessant en salut pública per al tractament de l’obesitat infantil. No obstant això, futurs estudis han d’aclarir aquestes associacions.

Paraules clau: Hàbits, motivació, nens, obesitat, salut pública, sedentarisme.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 de gener de 2014

Acceptat: 22 d'abril de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2014