Intercepció d’un llançament de córner: influència dels limitadors de l’entorn

*Correspondència: Jorge Abellán Hernández jorge.abellan@uclm.es

Idioma de l’original

Citació

Abellán Hernández, J., Sáez-Gallego, N. M., & Contreras Jordán, O. (2015). Interception of a Corner Kick: Environmental Constraints Effect. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 61-67. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.07

281Visites

Resum

L’objectiu de la present investigació és estudiar l’efecte de la presència de jugadors a la zona d’acció del porter en el rendiment i el comportament motor de joves de porters de futbol. Amb aquesta finalitat es van crear dues situacions d’anàlisi i tres grups diferents de participants. Els resultats mostren que els limitadors de l’entorn no afecten el percentatge d’encert en el blocatge, però sí que afecten el comportament motor d’un dels grups d’anàlisi, no obstant això la inexistència de diferències en el grup que va dur a terme les dues situacions d’anàlisi determina que els resultats siguin presos amb cautela.

Paraules clau: limitadors de l’entorn, llançaments de córner, porters de futbol.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 de maig de 2014

Acceptat: 10 d'octubre de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2015