Influència de l’edat, la freqüència i el temps de pràctica en la satisfacció amb la gimnàstica de manteniment en dones adultes de zones rurals

Alberto Blázquez Manzano

Sebastián Feu Molina

Mª Isabel Sánchez Hernández

*Correspondència: Alberto Blázquez Manzano albertoblazqu50@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Blázquez Manzano, A., Feu Molina, S., & Sánchez Hernández, M. I. (2013). Influence of Age, Frequency and Time on the Satisfaction of Rural Adult Women When Doing Fitness Activities. Apunts. Educación Física y Deportes, 113, 68-76.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/3).113.07

517Visites

Resum

Aquest treball té per objectiu analitzar l’efecte de les característiques sociodemogràfiques i de pràctica (freqüència i permanència) de les usuàries adultes de programes públics de gimnàstica de manteniment de localitats petites sobre els seus nivells de satisfacció. A partir d’una mostra de 2.243 dones usuàries, s’ha fet un estudi quantitatiu mitjançant enquesta, de tipus descriptiu i inferencial. Els resultats generals mostren un nivell de satisfacció amb les variables estudiades majoritàriament alt. Els factors intangibles relacionats amb la intervenció del tècnic esportiu són els més valorats, i superen els tangibles relatius a la instal·lació (neteja, ventilació i accessibilitat), així com els vinculats a l’organització (nombre d’hores setmanals ofertes). L’edat, l’antiguitat en el programa i la freqüència de pràctica presenten diferències en la satisfacció amb tots els aspectes de l’activitat menys amb l’adequació del material. Les usuàries entre 25 i 44 anys són les que menys satisfetes estan amb totes les variables estudiades, i les que més anys de permanència presenten són les menys satisfetes amb la neteja, l’adequació del material i amb l’aprofitament del temps de classe. Finalment, les usuàries que assisteixen tres dies per setmana són les que menys valoren les condicions ambientals (ventilació i adequació del material) i d’organització (durada, motivació, horari i intensitat).

Paraules clau: dones, gimnàstica de manteniment, municipis petits, satisfacció.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 d'octubre de 2012

Acceptat: 7 de juny de 2013

Publicat: 1 de juliol de 2013