Incidència de la forma d’organització a la sessió sobre el temps de pràctica i la percepció de la motivació en l’aprenentatge d’habilitats atlètiques

Antonio Calderón Luquin

José Manuel Palao Andrés

Idioma de l’original

349Visites

Resum

La utilització d’estratègies d’ensenyament i d’organització eficaç afavoreix l’aprenentatge i el desenvolupament d’actituds positives cap a la pràctica realitzada, en els joves esportistes. En aquest treball s’analitzen els temps de pràctica, i la implicació dels alumnes en les tasques, que es donen en dues modalitats d’organització distintes. Vam realitzar un disseny quasi-experimental intergrup amb 2 grups de 10 atletes d’una mitjana d’edat de 12,9 ± 1,2 anys. Les variables independents objecte d’estudi van ser: l’organització mitjançant circuits i l’organització mitjançant fileres, i les varibles dependents van ser els temps d’execució, els temps d’espera, el temps d’organització, el nivell de participació (nombre de repeticions realitzades) i el nivell percepció de motivació. Els resultats obtinguts ens indiquen que el temps d’execució motora i el nombre de repeticions realitzades de cada exercici és més gran en l’organització mitjançant circuits, davant de l’organització en fileres, en les tres modalitats atlètiques practicades (tanques, longitud i pes). El temps d’organització de les tasques i el temps d’espera va ser més gran en l’organització en fileres. L’organització mitjançant circuit va ser percebuda com a més motivant i l’organització en fileres va ser percebuda com a més útil per a l’aprenentatge.

Paraules clau: atletisme, circuits, eficàcia ensenyament, fileres, iniciació esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005