Hàbits fisicoesportius i estils de vida de la població de més de 15 anys de la ciutat de l’Havana (Cuba)

Aldo Pérez Sánchez

Idioma de l’original

327Visites

Resum

El problema de la relació entre activitat física, hàbits esportius, qualitat i estils de vida, té molta importància per a l’Institut Nacional d’Esports, Educació Física i Recreació (INDER) –de la República de Cuba– com a Institució, atès el seu encàrrec social. En les condicions específiques en què Cuba desenvolupa el seu sistema social, la determinació d’una base informativa de caràcter científic, que permeti de sostenir i avalar la presa de decisions politicoadministratives, pren un valor i una urgència cada vegada més gran. S’ha obtingut la informació a partir d’una enquesta, amb representativitat provincial, utilitzant el Marc Mostral Preparatori dels Censos de Població i Habitatges, de l’Oficina Nacional d’Estadístiques, mitjançant el procediment de mostreig polietàpic estratificat. Es van establir un conjunt d’objectius que han permès de caracteritzar els hàbits esportius i de salut de la població havana de més de 15 anys, i que ha permès de determinar que l’ocupació del temps lliure dels havans es caracteritza per la realització d’activitats de lleure passiu i de relació social i diversió, fonamentalment; les activitats fisicoesportives queden en un segon pla, només destaquen en els períodes vacacionals, i són més realitzades, en tots els períodes, pels barons. El sexe, l’edat i l’activitat principal són les variables fonamentals discriminants en els comportaments davant la pràctica fisicoesportiva i la salut dels havans. La valoració de les classes d’Educació Física rebudes, l’interès i la demanda d’aquesta pràctica es troben directament relacionades amb els comportaments davant la pràctica d’activitat fisicoesportiva de temps lliure, per la qual cosa ser o no ser actiu produeix diferents comportaments saludables o de risc per a la vida dels havans. Una altra conclusió important és la tipologització de set estils de vida dels havans, cosa que s’aconsegueix mitjançant els procediments estadístics d’anàlisi factorial i de conglomerats en dues fases. Finalment, es pot afirmar que els resultats han possibilitat caracteritzar les relacions quantitatives i qualitatives que s’estableixen entre la població i el servei social que ha de ­desenvolupar l’INDER.

Paraules clau: estils de vida, Hàbits fisicoesportius, qualitat de vida.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2006