Habilitats esportives, habilitats humanes

Joan Riera

Idioma de l’original

Citació

Riera Riera, J. (2001). Sport abilities, human abilities. Apunts. Educación Física y Deportes, 64, 46-53.

693Visites

Resum

Es presenta un model conductual centrat en l’anàlisi de les habilitats humanes. El model identifica cinc tipus d’habilitats (bàsiques, tècniques, tàctiques, estratègiques i interpretatives) a partir de les relacions que l’esportista estableix amb els elements de l’entorn i dels instruments que utilitza per relacionar-s’hi. Aquesta perspectiva permet comprovar que les habilitats que els esportistes han d’aprendre són equivalents a les que es realitzen en altres àmbits. Igualment, aquesta classificació ajuda a destacar els aspectes pròxims i diferencials entre les habilitats en l’esport i en altres activitats humanes. L’esport és una activitat humana. Encara que sovint s’aborda l’esport des d’una perspectiva fisiològica en què es destaca l’esforç que ha de realitzar l’esportista, creiem que també és útil fer-ho des d’un enfocament de la conducta centrat en les habilitats que han d’adquirir els esportistes i els instruments que han d’aprendre a utilitzar. De la mateixa manera, totes les persones, al llarg de la seva vida, aprenen moltes habilitats i utilitzen diversos instruments. Per tant, creiem que és possible establir una vinculació entre les conductes i habilitats en l’esport i les que es donen en altres activitats humanes, tot respectant, tanmateix, l’especificitat dels objectius i els procediments de cada activitat. Per tant, pretenem analitzar les similituds i les diferències entre les habilitats esportives i les que es realitzen en altres àmbits humans, amb la intenció de mostrar que l’esport i l’evolució de la humanitat es troben relacionats íntimament. Per aconseguir-ho ens proposem presentar un model conductual que ens permeti identificar i classificar les habilitats humanes. En concret, aquest model aborda els aprenentatges en funció de quins són: Els aspectes de l’entorn als quals les persones han de prestar atenció. Les habilitats que han de realitzar d’acord amb les exigències de l’entorn. Els instruments que han d’utilitzar per relacionar-se amb l’entorn. Descriurem aquest model conductual i analitzarem les habilitats que han d’aprendre les persones en l’esport i en altres activitats humanes.

Paraules clau: habilitats esportives, habilitats humanes.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2001