Gestió de la pràctica esportiva en el medi natural. Efectes de la governança en xarxa col·laborativa sobre el desenvolupament sostenible

Eduard Inglés Yuba

Núria Puig

*Correspondència: Eduard Inglés Yuba eduard.ingles@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Inglés Yuba, E., & Puig Barata, N. (2016). Sports Management in the Natural Environment: Effects of Collaborative Network Governance on Sustainable Development. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 89-99. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/2).124.07

360Visites

Resum

El present estudi té com a objectiu determinar quin és la incidència de l’efecte d’una estructura de governança en xarxa col·laborativa en la gestió de la pràctica esportiva en espais naturals protegits sobre el grau de sostenibilitat del seu desenvolupament territorial. Aquest article mostra els resultats de l’anàlisi de la governança existent en la presa de decisions d’un total de 8 situacions de conflicte generades per alguna pràctica esportiva en 4 espais protegits a Catalunya, i els efectes sobre les dimensions del seu desenvolupament en cada cas. El mètode utilitzat per recollir les dades ha estat el desenvolupament d’entrevistes qualitatives en profunditat amb els principals stakeholders. Amb la finalitat de permetre la comparació entre casos, la informació qualitativa ha estat quantificada mitjançant la definició d’índexs d’indicadors. Els resultats mostren que existeix una correlació entre l’índex de xarxa col·laborativa i l’índex de sostenibilitat; això comporta que com més gran és el grau de col·laboració de la xarxa creada entre els stakeholders implicats, implicats, més gran és el grau de sostenibilitat del desenvolupament generat per l’estratègia de solució adoptada en cadascun dels casos analitzats.

Paraules clau: Desenvolupament sostenible, espai natural protegit, esport, governança, xarxa col·laborativa.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 de febrer de 2016

Acceptat: 21 d'abril de 2016

Publicat: 1 d'abril de 2016