Gènere i relació amb la pràctica de l’activitat física i l’esport

Juan Granda Vera

Inmaculada Alemany Arrebola

Nahum Aguilar García

*Correspondència: Juan Granda Vera jgranda@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Granda Vera, J., Alemany Arrebola, I., & Aguilar García, N. (2018). Gender and its Relationship with the Practice of Physical Activity and Sporty. Apunts. Educación Física y Deportes, 132, 123-141. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/2).132.09

643Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és dissenyar un instrument de mesurament dels estereotips de gènere en l’activitat física i l’esport dels nens i adolescents espanyols. Per a aquest propòsit, es va lliurar un qüestionari a 593 alumnes d’edats compreses entre 9 i 13 anys. Aquest qüestionari ad hoc consta de 24 ítems agrupats en 5 dimensions. Tant la fiabilitat com la validesa es van analitzar mitjançant models d’equacions estructurals amb el programari LISREL 8.8. El valor d’a de Cronbach va ser de 0.899 i l’anàlisi factorial confirmatori va mostrar resultats molt satisfactoris (χ2/gl = 4.47, RMSEA = .059, CFI = 0.95; GFI = 0,92; RMR = .064). Els valors de fiabilitat i mitjana i variància composta mostren índexs acceptables. Per tant, l’instrument compleix amb tots els requisits tècnics per ser vàlid i fiable en el mesurament dels estereotips de gènere en l’activitat física i l’esport. És essencial, per promoure la igualtat i el respecte entre els nens en l’esport i l’activitat física des de la guarderia, desafiar els estereotips de gènere, especialment en l’ensenyament primari en el camp de l’educació física.

Paraules clau: educació física, educació primària, educación física, estereotips de gènere.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de gener de 2017

Acceptat: 24 de novembre de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2018