Freqüència cardíaca en temps real i per telemetria per a aplicacions aquàtiques

Salvador Llana

Arturo Forner

Sabina Català

Eric Delory

J. Vicente Durà

Idioma de l’original

Citació

Llana, S., Forner, A., Català , S., Delory, E., & Durà, J. V. (1999). Cardiac frequency in real time and through telemetry for aquatic applications. Apunts. Educación Física y Deportes, 55, 10-13.

412Visites

Resum

El registre de la freqüència cardíaca (FC) és un paràmetre molt útil per al control i la planificació de l’entrenament esportiu. AI mercat hi ha diversos sistemes de cardiotacòmetres miniatura dissenyats i fabricats per a ús en activitats fisicoesportives. Tots es col·loquen al pit mitjançant una cinta elàstica, que proporciona una fixació insuficient per a la natació, especialment en els viratges, això obliga a utilitzar cinta adhesiva o altres sistemes de fixació “cruents”. El sistema desenvolupat a l’Institut de Biomecànica de València (IBV) permet registrar enviar telemètricament la freqüència cardíaca a un ordinador personal on es pot mostrar en temps real i/o ser emmagatzemada per a posterior anàlisi. D’aquesta manera, l’entrenador pot controlar la intensitat d’un entrenament i transmetre un feedback gairebé immediat al nedador. El sistema consisteix en una pinça col·locada al lòbul de l’orella amb un emissor de llum vermella (LED) i una resistència depenent de la llum (LDR). La llum vermella passa a través del lòbul i és rebuda pel LDR. El fonament del sistema consisteix que l’atenuació de la Ilum vermella en el lòbul de l’orella està associada amb canvis en el contingut de la sang oxigenada, mètode anomenat “oximetria”. Per al sistema de telemetria es fa servir un modulador de senyal basat en un oscil·lador controlat per tensió (VCO) i un circuit comercial híbrid per a la transmissió. El càlcul de la freqüència cardíaca en temps real és possible gràcies a la utilització d’un filtre digital i al desenvolupament d’un algoritme per reduir el soroll.

Paraules clau: entrenament, freqüència cardíaca, natació, oximetría, transmissió electromagnètica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1999