Força manual d’adults amb discapacitat intel·lectual

Ruth Cabeza Ruiz

Nuria Castro Lemus

*Correspondència: Ruth Cabeza-Ruiz ruthcr@us.es

Idioma de l’original

Citació

Cabeza Ruiz, R., & Castro Lemus, N. (2017). Hand Grip Strength in Adults with Intellectual Disabilities. Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 44-50. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.03

563Visites

Resum

Objectiu. Presentar una descripció de la força de prensió manual d’homes i dones amb discapacitat intel·lectual (DI) i comparar els resultats amb valors de referència d’altres persones amb i sense discapacitat intel·lectual. Mètode. El present treball és un estudi transversal observacional, finançat per la Fundació SAMU, en el qual es van avaluar a 122 persones amb DI (86 homes i 36 dones) durant el desenvolupament d’unes jornades de caràcter recreatiu en les quals van participar diverses associacions d’atenció d’aquest col·lectiu. La bateria de test utilitzada va ser l’Alpaha-*Fit Test Battery for Adults. Resultats. Es presenten els resultats relacionats amb les variables de força del membre superior (Hand Grip Strength) per grups d’edat (20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 anys). Les dades mostren valors que oscil·len des dels 31 kg en els homes més joves amb DI fins als 13.3 kg del grup més madur de dones. Aquestes troballes són similars als valors de referència de població amb DI espanyola. No obstant això, són molt inferiors als obtinguts per la població sense discapacitat de la mateixa edat. Conclusió. Els resultats evidencien el menor rendiment de les persones amb DI en proves de força de prensió manual per la qual cosa es fa evident la necessitat de dur a terme programes d’exercici físic o esport amb les persones amb DI.

Paraules clau: condició física, discapacitat, envelliment, extremitat superior, salut.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 13 de juliol de 2016

Acceptat: 15 de novembre de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2017