Flexibilitat en gimnàstica rítmica: asimetria funcional en gimnastes júnior portugueses

Amanda Batista Santos

Marta Bobo Arce

Eunice Lebre

Lurdes Ávila-Carvalho

*Correspondència: Lurdes Ávila-Carvalho lurdesavila@fade.up.pt

Idioma de l’original

Citació

Batista Santos, A., Bobo Arce, M., Lebre, E., & Ávila-Carvalho, L. (2015). Flexibility in Rhythmic Gymnastics: Functional Asymmetry in Portuguese Junior Gymnasts. Apunts. Educación Física y Deportes, 120, 19-26. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.03

715Visites

Resum

Una de les principals capacitats físiques exigida per a la pràctica de la gimnàstica rítmica és la flexibilitat. En aquest sentit aquest estudi té com a objectiu comprovar els nivells de flexibilitat de les extremitats inferiors i els possibles índexs d’asimetria de les gimnastes júnior de la Primera Divisió de Portugal. La mostra està constituïda per 30 gimnastes amb una edat mitjana de 13,73 ± 0,17 anys. Per a l’avaluació s’utilitza una bateria de tests en què es recullen les imatges de les gimnastes executant cada element de l’estudi per a una posterior anàlisi i classificació en una escala de cinc nivells (0-4). Per a l’anàlisi estadística de les dades es recorre a proves no paramètriques (Test de Mann-Whitney i Test de Wilcoxon). D’acord amb els principals resultats obtinguts es constata que un 86,7 % de les gimnastes presenten índexs d’asimetria de flexibilitat entre l’extremitat dominant i la no dominant de diferents magnituds.

Paraules clau: asimetría, extremitats inferiors, Flexibilitat, gimnàstica rítmica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de novembre de 2014

Acceptat: 1 de febrer de 2015

Publicat: 1 d'abril de 2015