Finalitats educatives de l’esport en l’educació secundària

María Jesús Comellas Carbó

Isabel Mercader Botella

Idioma de l’original

Citació

Comellas Carbó, M. J., & Mercader Botella, I. (1993). Finalidades educativas del deporte en la educación secundaria. Apunts. Educación Física y Deportes, 29, 32-43.

390Visites

Resum

Davant el fet esportiu cal analitzar, des del vessant educatiu, els valors que s’hi poden trobar i la incidència que té en la nostra població. Entre els valors destaquem aquells que fan referència als aspectes físics: domini corporal, fortalesa física i salut; aquells que es refereixen als aspectes psíquics: maduresa psicomotriu, valors morals, actituds (autocontrol, voluntat, disciplina, superació), i els relacionats amb els aspectes socials: participació, sociabilitat i sòcio-empatia. Malgrat tots aquests valors i l’opinió positiva que té el nostre jovent respecte de la pràctica esportiva i els valors que se’n deriven, no hi ha coherència entre les seves idees i la seva actuació, especialment si es tracta del públic femení, com es pot veure en els resultats de l’estudi que s’ha realizat. Cal, doncs, una intervenció educativa i uns criteris clars per tal d’orientar els nostres alumnes de secundària vers una formació i pràctica esportives, fonamentals per al seu desenvolupament harmònic.

Paraules clau: actituds, adolescencia, educació secundària, fet esportiu, intervenció educativa, relació, valors físics i psíquics.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1992