Evolució, valoració i diferenciació de la condició física en jugadors d’hoquei sobre patins

Javier Henández Vázquez

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vázquez, J. (1991). Evolución, valoración y diferenciación de la condición física en jugadores de hockey sobre patines. Apunts. Educación Física y Deportes, 23, 15-28.

376Visites

Resum

La majoria dels esports es basen en un coneixement empíric i són pocs els esports que tenen estudis sobre la seva especificitat. Els esports més analitzats marquen no tan sols les seves bases, sinó que també, d’alguna manera, influeixen en els altres. L’hoquei sobre patins no és una excepció, i gran part dels seus coneixements són propis d’altres esports que tenen una especificitat diferent. Aquest estudi té com a intenció observar quines són les característiques de la condició física dels jugadors d’hoquei sobre patins. Si la condició física general és comú a tots els esports, sabem també que la condició física que requereix cada esport és específica. La manca de coneixement d’un esport determinat n’implica un estudi. Per això, ens plantegem les següents hipòtesis de treball: en primer lloc, la condició física de davanters i defensors és diferent; en segon lloc, i,com evoluciona la condició física en el jugador d’hoquei sobre patins?; i en tercer lloc, i,són els ítems de condició física emprats els més adequats per a la seva valoració? Partint dels ítems de condició física i analitzats estadísticament, els resultats de la primera hipeitesi demostren que entre davanters i defensors no existeixen diferències quantitatives. Aquestes diferències que puguin donar-se hipotèticament vindran motivades per altres factors no analitzats en els paràmetres físics, com ara l’observació cinemàtica d’un partit, aspectes fisiológics i psicològics que hi puguin interferir per demostrar aquestes diferències. El segon aspecte, l’evolució de la condició física, ens mostra com el desenvolupament de les qualitats físiques en jugadors d’alt rendiment esportiu (selecció A.D.0.) millora amb el pas del temps, en aquest cas concret I ‘evolució es realitza durant 1988-1989-1990. Quant a la tercera hipótesi, si els ítems emprats per anatlitzar la condició física mesuren diferents qualitats, els resultats mostren que les flexions de braç i Ilançament de pilota medicinal correlacionen positivament i tenen una significació important. També que el salt de triple i el salt de llargada correlacionen positivament r=.64 i que la tècnica del salt pot influenciar en els resultats.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 1991