Evolució de les tesis doctorals sobre l’activitat física i l’esport a Espanya (1990-2013)

José Miguel García García

*Correspondència: José Miguel García García josemiazu@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

García García, J. M. (2016). Evolution in Doctorals Theses about Physical Activity and Sport in Spain (1990-2013). Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 21-34. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/3).125.02

500Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és revisar i analitzar de forma descriptiva les tesis doctorals entorn de la història de l’activitat física i l’esport d’Espanya des de 1990 fins al 2013. Les tesis s’han obtingut de tres bases de dades: Bases de dades de Tesis Doctorals, Tesis Doctorals en Xarxa i Dialnet. Emprant la tècnica de l’observació documental se n’han seleccionat 88. Els resultats els hem analitzat en set grups: els continguts, les èpoques, les fonts, els mètodes, la ubicació, la temporalitat i les publicacions. Les conclusions mostren que les temàtiques més tractades han estat les relacionades amb l’educació física, l’esport i els mitjans de comunicació. S’han estudiat pràcticament totes les èpoques, sent el segle xx el període sobre el qual existeix un major nombre d’estudis, la majoria dels quals abasta un període temporal inferior a cent anys. Les fonts primàries més utilitzades són el mate­rial imprès i l’arxivístic. El mètode històric és el més utilitzat. Les universitats madrilenyes són les de més producció científica, el quinquenni entre 2000 i 2004 va ser quan es van llegir més estudis i la majoria de les tesis doctorals s’han editat en format lliure. 

Paraules clau: Espanya, evolució, història de l'esport, tesi doctoral.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 6 de juliol de 2015

Acceptat: 11 de febrer de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2016