Evolució de les tendències professionals del titulat en Educació Física i en Ciències de l’Activitat física i de l’Esport des del 1975 fins a l’actualitat

José María González Ravé

Onofre R. Contreras Jordán

Idioma de l’original

Citació

González Ravé, J. M., & Contreras Jordán, O. C. (2003). Evolution of professinal trends of the entitled in physical education and sciences of physical activity and sport from 1975 to present dayApunts. Educación Física y Deportes, 73, 19-23.

368Visites

Resum

En aquest article exposem com han evolucionat les tendències i sortides professionals dels professionals de l’Educació Física a partir dels estudis dels diferents autors que han intentat d’aportar una visió sobre la qüestió. Des del primer estudi de Mestre (1975), fins a l’actualitat, han sorgit diferents investigacions en aquest camp, que han analitzat el perfil professional en base a les demandes laborals, tot finalitzant en les aportacions de l’European Network of Sport Sciences Institutes (1999). A manera de conclusió i després de l’exposició efectuada, s’han elaborat unes directrius sobre les línies futures que regiran el camp laboral en la nostra professió; en destaquem la inexistència de regulació professional i la transcendència que ha adquirit en els nostres dies la pràctica de l’esport, cosa que aconsella i justifica plenament la necessitat d’una regulació completa i sistemàtica, amb el rang normatiu exigit per l’article 36 de la norma constitucional.

Paraules clau: evolució, facultats de ciències de l’esport, mercat de treball, ocupació, regulació professional.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003