Evolució de la condició física en jugadores d’handbol en les categories infantil, cadet i juvenil

Helena Vila Suárez

Juan J. Fernández Romero

Ferran A. Rodríguez

*Correspondència: Helena Vila Suárez evila@pdi.ucam

Idioma de l’original

Citació

Vila Suárez, H., Fernández Romero, J. J., & Rodríguez Guisado, F. A. (2007). Physical fitness evolution of infantile, cadet and junior female handball players. Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 99-106.

393Visites

Resum

En aquesta investigació s’analitza la condició física de 91 jugadores d’handbol, amb edats compreses entre els 13 i els 18 anys, distribuïdes en tres categories diferents, infantil (n = 30), cadet (n = 32) i juvenil (n = 29). La investigació té caràcter descriptiu i transversal. El principal objectiu és analitzar l’estructura condicional de les jugadores. Per a la valoració es va aplicar la bateria Eurofit, la bateria de Bosco i test d’Abalakov. Es van trobar diferències significatives entre la categoria infantil-cadet en cinc de les 14 variables estudiades, i cap entre la categoria cadet-juvenil. Els millors resultats es van produir en la categoria juvenil. En general, les restants variables sempre van assolir millors valors que la població escolar (en aquelles variables en les quals la comparança va ser possible), però pitjors que els valors presentats per les jugadores de les seleccions espanyoles. En les proves que van valorar la força del tren inferior, els resultats indiquen que a major categoria les diferències són menors entre categories.

Paraules clau: adolescents, bateria de Bosco i Abalakov, batería Eurofit, condició física, Handbol.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2007