Estudi sobre les motivacions per a la pràctica de l’escalada en roca

Iván López Fernández

Laura García Bravo

Francisco Javier Garrido González

*Correspondència: Iván López Fernández ivanl@uma.es

Idioma de l’original

Citació

López Fernández, I., García Bravo, L., & Garrido González, F. J. (2013). Study about the Motivations for Going Rock Climbing. Apunts. Educación Física y Deportes, 113, 23-29. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/3).113.01

331Visites

Resum

Aquest article estudia les raons que porten els escaladors en roca a l’aire lliure a practicar aquest esport, analitzant les relacions existents entre aquestes motivacions i el gènere. Per a això es va emprar un qüestionari autoadministrat en una mostra de 146 escaladors (89 homes i 57 dones) de 18 a 54 anys (mitjana = 31,24 ± 6,96 anys). Els resultats van posar de manifest que les principals raons elegides pels escaladors eren intrínseques, destacant entre aquestes el contacte amb la natura, la recerca d’aventura, el repte personal i la diversió. Entre els motius menys assenyalats hi trobem la millora de la imatge, la competició i el reconeixement social. Per gènere, les escaladores van elegir en major grau la diversió i la millora de la imatge com a motius per escalar.

Paraules clau: escalada en roca, gènere, motivació, oci.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 22 de juliol de 2012

Acceptat: 30 d'abril de 2013

Publicat: 1 de juliol de 2013