Estudi observacional en el waterpolo olímpic

Cristina Menescardi

Isaac Estevan

Antonio Hernández-Mendo

*Correspondència: Cristina Menescardi cristina.menescardi@uv.es

Idioma de l’original

Citació

Menescardi, C., Estevan, I., & Hernández-Mendo, A. (2019). Observational Study of Olympic Water Polo. Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 100-112. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.07

566Visites

Resum

L’objectiu del present estudi va ser construir una eina d’observació en el waterpolo i valorar l’exhaustibilitat i mútua exclusivitat (E/ME), de les categories que formen cadascun dels criteris del sistema de categories, així com determinar la mida òptima de la mostra per a generalitzar el comportament observat, mitjançant una anàlisi de generalitzabilitat, amb sis partits femenins dels Jocs Olímpics de Londres 2012. L’eina observacional està constituïda per un sistema mixt de formats de camps i un sistema de categories E/ME validat. A més, els resultats mostren que el sistema de categories presenta unes dades d’ajust adequades (amb valors dels coeficients G absoluts i relatius pròxims a zero) i que la mostra va ser suficient per a generalitzar el comportament mostrat (coefi­cients G absoluts i relatius pròxims a un).

Paraules clau: eina observacional, jocs olímpics, validació, waterpolo.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 29 de juliol de 2017

Acceptat: 19 de maig de 2018

Publicat: 1 d'abril de 2019