Estudi de l’equilibri estàtic i dinàmic en els disminuïts psíquics

Javier Henández Vázquez

Paco J. Muñoz

Idioma de l’original

Citació

Hernández Vázquez, J., & Muñoz, P. J. (1988). Estudio del equilibrio estático y dinámico en los disminuidos psíquicos. Apunts. Educación Física y Deportes, 14, 48-57.

380Visites

Resum

Un coneixement de l’alumne en els seus diversos aspectes intel·lectual, afectiu i motor, són sempre variables importants a considerar en un procés d’aprenentatge.
En el cas que ens ocupa, que és l’aprenentatge de tasques motrius i la seva valoració, sempre és difícil de donar unes línies amb matisos per a cada cas en particular, però, podem orientarnos amb majors possibilitats d’èxit amb treballs i estudis relatius al tema. Quan ensenyem tasques motrius als alumnes amb disminució psíquica el problema és més gran. Primer, perquè no es coneixen en l’actualitat moltes incògnites relacionades amb la disminució psíquica i l’activitat física. Segon, perquè tot tipus de programa motor ha d’ésser adaptat a les possihilitats dels individus en concret, i per tant, dificulta en gran manera l’establiment de programes curriculars sistematitzats. Tercer, que com a conseqüència de l’anteriorment esmentat, possibilitat que creiem pot solucionar parcialment la qüestió es la investigació d’aquests processos educatius.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1988