Esport i felicitat

Javier Durán

Jonathan Velasco Fernández

Brandon David Iza Ordóñez

Borja Laguía Morales

*Correspondència: Javier Durán González javier.duran@upm.es

Idioma de l’original

Citació

Durán González, J., Velasco Fernández, J., Iza Ordóñez, B. D., & Laguía Morales, B. (2017). Sport and Happiness. Apunts. Educación Física y Deportes, 130, 18-28. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4).130.02

654Visites

Resum

Aquest treball analitza la relació entre l’esport i la felicitat en un grup de joves estudiants de primer curs de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport-INEF, de la Universitat Politècnica de Madrid (curs 2014-15). Es volia conèixer el seu nivell de felicitat subjectiu declarat, si consideraven que l’esport podia fer les persones més felices, o fins i tot si els havia fet més feliços a ells mateixos, i si contestaven afirmativament, de quina forma pensaven que ho aconseguia. A la percepció subjectiva de felicitat van contestar 229 estudiants (16.6% dones), i a la relació entre esport i felicitat 216 (15.3% dones). Els resultats mostren un nivell de felicitat declarat per l’alumnat de 8 punts (en una escala d’1 a 10) sent mínima la diferència entre homes i dones (8 i 8,2 respectivament). Pràcticament tot l’alumnat considera que l’esport pot fer més felices a les persones i que també a ells els ha fet més feliços. Quant als motius pels quals l’esport afavoreix majors nivells de felicitat, en general, assenyalen: millora la socialització, ajuda a desconnectar, diverteix i afavoreix la salut. Els tres primers es repeteixen quan se’ls pregunta per la influència sobre la seva pròpia felicitat, però el quart varia, en comptes de la salut, que baixa molt significativament, assenyalen la millora d’habilitats en la mateixa proporció que la diversió.

Paraules clau: deporte, esport, estudiants INEF, felicitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 11 de febrer de 2016

Acceptat: 8 de juliol de 2016

Publicat: 1 d'octubre de 2017